TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 22/09/2023
Quyết định công bố
Mã số/Ký hiệu: 649/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày ban hành: 19/06/2023 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 646/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐT

Ngày ban hành: 19/06/2023 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1455/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Ngày ban hành: 30/12/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 664/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 22/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1860/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉ

Ngày ban hành: 06/12/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1859/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 06/12/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1014/QĐ-UBND-HC

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 15/09/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 794/QĐ-UBND-HC

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày ban hành: 20/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 549/QĐ-UBND-HC

Quyết định công bố TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

Ngày ban hành: 15/06/2019 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 509/QĐ-UBND-HC

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 17/05/2022 Tải về