TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 22/09/2020
Quyết định công bố
75/QĐ-UBNDNgày quyết định 27/08/2020
Quyết định Về việc quy định mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
75/QĐ-UBNDNgày quyết định 27/08/2020
Quyết định Về việc quy định mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
75/QĐ-UBNDNgày quyết định 27/08/2020
Quyết định Về việc quy định mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
75/QĐ-UBNDNgày quyết định 27/08/2020
Quyết định Về việc quy định mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
73/QĐ-UBNDNgày quyết định 21/08/2020
Quyết định Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng chống thiên tai phường Tân Quy Đông
73/Ngày quyết định 21/08/2020
Quyết định Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng chống thiên tai phường Tân Quy Đông
74/QĐ-UBNDNgày quyết định 25/08/2020
Quyết định Về việc cấp nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng
62/QĐ-UBNDNgày quyết định 22/07/2020
Quyết định Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông
63/QĐ-UBNDNgày quyết định 22/07/2020
Quyết định Về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Tân Quy Đông
33/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 16/04/2020
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2020 của phường Tân Quy Đông