TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 22/09/2020

01  NGUYỄN THỊ MINH HIẾU  CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
02 PHẠM THỊ NGỌC THANH  PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG