TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 06/06/2023


1. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 " Xem chi tiết" 
2. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của phường Tân Quy Đông " Xem chi tiết"
3. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách phường Tân Quy Đông năm 2023 ( Xem chi tiết)
4. Nghị quyết của HĐND phường về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách phường Tân Quy Đông năm 2023 ( Xem chi tiết)
5. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của phường Tân Quy Đông (Xem chi tiết)