TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 01/06/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HĐND
VÀ UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG

 
          Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông tiếp công dân định kỳ vào Sáng thứ 5 hàng tuần bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút. Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân.
          Riêng Bí thư Đảng ủy phường tiếp công dân vào Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, nếu ngày 01 và 15 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được dời lại vào ngày làm việc tiếp theo. 

            Địa điểm: Tại phòng Bí thư Đảng ủy phường

DANH SÁCH TIẾP CÔNG DÂN
STT Họ và tên Chức vụ
01  Ông: Nguyễn Đào Duy Tâm  Bí thư Đảng ủy phường Tân Quy Đông
02  Ông: Trần Văn Lành  Chủ tịch HĐND phường Tân Quy Đông
03  Ông: Dương Hữu Nghĩa  Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông
04  Bà: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG