TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 10/04/2021

01  TRẦN VĂN LÀNH  CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
02  TRẦN THỊ THÁI PHA  PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
03 NGUYỄN ĐỨC THỌ TRƯỞNG BAN KT - XH HĐND PHƯỜNG
04 NGUYỄN NGỌC THÙY TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND PHƯỜNG
 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG