TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

CO CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

01  NGUYỄN THỊ MINH HIẾU  CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
02 PHẠM THỊ NGỌC THANH  PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG