TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG

 01  TỐNG THỊ THANH THỦY  CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG
 02  NGUYỄN KHÁNH THÀNH  PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG