TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 28/03/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG

01  TRẦN VĂN LÀNH  CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
02  TRẦN THỊ THÁI PHA  PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
03 NGUYỄN ĐỨC THỌ TRƯỞNG BAN KT - XH HĐND PHƯỜNG
04 NGUYỄN NGỌC THÙY TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND PHƯỜNG
 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG